На 27.10.2021 г. „ГРИПС-ПВЦ“ ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089- 4162-С01 по проект…